Ειδικές μορφές τουρισμού ΙΙ - εκπαιδευτικές προτάσεις4.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Α. Φύλλο οδηγιών για τον/την εκπαιδευτικό

ΣΤΟΧΟΙ
• Γνωριµία των µαθητριών/των µε βιωµατικό τρόπο των διαφόρων ιστορικών µνηµείων και στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής τους
• Κατανόηση της έννοιας «ιστορικό µονοπάτι» και της σηµασία του στη βιώσιµη τουριστι- κή ανάπτυξη της περιοχής
• Παροχή ευκαιρίας σχεδιασµού ενός ιστορικού µονοπατιού της περιοχής και ανάπτυξη δε- ξιοτήτων ξενάγησης
• Ανάπτυξη ικανοτήτων δηµιουργικής έκφρασης, καλλιτεχνικών δεξιοτήτων
• Κατανόηση ότι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται ο καθένας το χώρο είναι υποκειµενικός.

ΥΛΙΚΑ Χάρτης της περιοχής. ∆ιαφηµιστικά φυλλάδια µε πολιτισµικά µονοπάτια από άλλες περιοχές. Βιβλία τοπικής ιστορίας, τουριστικοί οδηγοί της περιοχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συζητάµε µε τα παιδιά για τα ιστορικά και πολιτισµικά µονοπάτια. Τους δείχνουµε φωτο- γραφίες και ψηφιακές εικόνες από ιστορικά και πολιτισµικά µονοπάτια άλλων περιοχών. Προετοιµάζουµε µαζί τους αναγνωριστική επίσκεψη σε περιοχή που επιλέγουµε και δίνουµε φωτοτυπία του χάρτη σε κάθε οµάδα.
Τα παιδιά φωτογραφίζουν, σκιτσάρουν, σχολιάζουν τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς που συναντούν και σηµειώνουν τη θέση τους στο χάρτη. Στη συνέχεια, αναζητούν πληροφορίες για τα µνηµεία αυτά και γράφουν ένα σύντοµο κείµενο.
Τους προτείνουµε να χρησιµοποιήσουν τους χάρτες µε µνηµεία της περιοχής που οι ίδιοι έφτιαξαν σε προηγούµενη δραστηριότητα και να σχεδιάσουν ένα πολιτιστικό µονοπάτι που θα παρουσιάσουν στην τάξη. Ζητάµε να προτείνουν τρόπους προβολής και αξιοποίησης του υλικού που ετοίµασαν.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, Νέες Τεχνολογίες, Καλλιτεχνικά
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Χαρτογράφηση περιπάτου, βιβλιογραφική διερεύνηση

Β. Φύλλο εργασίας για τον/την µαθητή/τρια
1. Μελετήστε στην οµάδα τους χάρτες µε τα µνηµεία της περιοχής σας, κατηγοριοποιήστε τα (θρησκευτικά, ιστορικά, παραδοσιακά, µνηµεία φύσης κ.λπ.). Επιλέξτε µια κατηγορία µνη- µείων µε κριτήριο τη µοναδικότητά τους, τη προσβασιµότητα σε αυτά. Επισκεφτείτε τα, σχε- διάστε τα, φωτογραφίστε τα και σχεδιάστε ένα πολιτιστικό µονοπάτι µε τα µνηµεία αυτά. Στη συνέχεια, παρουσιάστε τα στη τάξη. Τέλος, συνεργαστείτε όλες οι οµάδες, για να σχεδιάσετε ένα πολιτιστικό µονοπάτι µε όλες τις κατηγορίες των µνηµείων.
2. Προτείνετε τρόπους πρόσβασης-µετακίνησης στο µονοπάτι, προδιαγραφές ενοποίησης των µνηµείων του µονοπατιού και σήµανσης.
3. Ετοιµάστε ένα φυλλάδιο µε το χάρτη του µονοπατιού, τις θέσεις των µνηµείων, την α- κολουθία-πορεία, πληροφορίες για τα µνηµεία.
4. Παρουσιάστε το φυλλάδιο και συζητήστε µε τους/τις συµµαθητές/τριές σας για τις δυνατότητες αξιοποίησής του για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού στην περιοχή.


5. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ

Α. Φύλλο οδηγιών για τον/την εκπαιδευτικό

ΣΤΟΧΟΙ
     Να γνωρίσουν τα παιδιά την πολιτισµική παράδοση του τόπου
     Να κατανοήσουν τη σηµασία της διατήρησης των εθίµων στη διατήρηση της πολιτιστι- κής ταυτότητας
     Να ευαισθητοποιηθούν για τη διατήρηση και προβολή των ηθών, εθίµων και των πα- ραδόσεων, και για την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη τουρισµού
     Να αποκτήσουν δεξιότητες περιγραφής µε αφορµή την τοπική πολιτιστική παράδοση

ΥΛΙΚΑ Κείµενα λαογραφικά, φυλλάδια, φωτογραφίες, έντυπα, συνεντεύξεις από ηλικιωµένους, από παραδοσιακούς επαγγελµατίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ίνουµε στα παιδιά πληροφορίες για πιθανές πηγές συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά µε τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Επισκεπτόµαστε ένα λαογραφικό µουσείο, αν υπάρχει στην περιοχή. Συζητάµε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προστατεύσουµε την πολιτιστική κληρονοµιά.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Γλώσσα, Γεωγραφία, Νέες Τεχνολογίες, Ξένες Γλώσσες

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Βιβλιογραφική έρευνα, ερωτηµατολόγια

Β. Φύλλο εργασίας για τον/την µαθητή/τρια

1.     Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά µε τα ήθη, τα έθιµα και τις παραδόσεις της περιο- χής σας και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται. Απευθυνθείτε σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, συγκεντρώστε φωτογραφίες, έντυπα, πάρτε συνεντεύξεις από ηλικιωµένους, γιαγιάδες, παππούδες.
        Επισκεφτείτε το λαογραφικό µουσείο της περιοχής σας, ζητήστε πληροφορίες για τα εκθέµατα που παρουσιάζονται, ζητήστε την άδεια να πάρετε φωτογραφίες. Αξιολογήστε στις οµάδες σας τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε, ταξινοµήστε τις σε ενότητες (χοροί, µουσική, διατροφή, ένδυση, παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικο-θρησκευτικά εµπορικά πανηγύρια, άλλες εκδηλώσεις).
         Συζητήστε στην τάξη για τη σηµασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη συµβολή της στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας και τους κινδύνους από την απώλειά της.
        Επιλέξτε στη συνέχεια στην οµάδα µας έθιµα και παραδόσεις που µπορούν κατά τη γνώµη σας να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού, και παρουσιάστε τις απόψεις σας στην τάξη. Χρησιµοποιήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να ετοιµάσετε έναν σύντοµο οδηγό µε τα έθιµα, τις περιοχές που διατηρούνται, τους χώρους και χρόνους παραδοσιακών εκδηλώσεων, το περιεχόµενό τους, ώστε να µπορεί ο οδηγός αυτός να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση τουριστών στη περιοχή σας. Μεταφράστε τον οδηγό στην αγγλική ή άλλη γλώσσα.
2.    Συζητήστε στην οµάδα σας και προτείνετε τρόπους για την προβολή των εθίµων και εκδηλώσεων, καθώς και τρόπους συµβολής στη διατήρηση και προστασίας τους.

Comments

Popular posts from this blog

Πεζοπορικές - ορειβατικές διαδρομές με τη ΔΔΕ Χαλκιδικής

Τα CRS και η σημασία τους στην λειτουργία των τουριστικών γραφείων

Η αειφόρος ανάπτυξη προϋπόθεση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη Χαλκιδική