Ειδικές μορφές τουρισμού Ι - εκπαιδευτικές προτάσειςΕιδικές Μορφές Τουρισμού (1)

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Α. Φύλλο οδηγιών για τον εκπαιδευτικό

 ΣΤΟΧΟΙ
     Γνωριµία µε την έννοια του πολιτιστικού τουρισµού
     Κατανόηση της σηµασίας της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς για τον τουρισµό
    Αναγνώριση της σηµασίας της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη
       µιας περιοχής, την προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της
    ∆ηµιουργία ενδιαφέροντος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς
 Γνωριµία µε τοπικά µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς και ανάπτυξη της ικανότητας περιγραφής παρουσίασης της περιοχής τους
ΥΛΙΚΑ
∆ιαφηµιστικά/ενηµερωτικά φυλλάδια για τον πολιτιστικό τουρισµό.
Φωτογραφίες και ψηφιακές εικόνες από περιοχές µε διάφορες µορφές πολιτιστικού τουρισµού.
Πληροφορίες για το οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των τουριστών πολιτιστικού τουρισµού.
Χάρτης της περιοχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μοιράστε στις οµάδες των µαθητών/τριών διάφορα διαφηµιστικά /ενηµερωτικά έντυπα και κείµενα για τον πολιτιστικό τουρισµό από τη χώρα µας, αλλά και από άλλες χώρες ή ζητήστε να σας φέρουν διαφηµιστικά έντυπα από περιοχές που έχουν επισκεφτεί ή από το διαδίκτυο.
Συζητήστε στην τάξη για τον πολιτιστικό τουρισµό. Ζητήστε, αφού τα µελετήσουν, να περιγράψει κάθε οµάδα τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτιστικού τουρισµού.
Ζητήστε να σας φέρουν έντυπα που χρησιµοποιούνται για προώθηση του τουρισµού στην περιοχή τους και να τα σχολιάσουν.
Οργανώστε έναν περίπατο στη περιοχή σας µε επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ζητήστε να σχεδιάσουν ένα χάρτη στον οποίο να εντοπίζουν τα στοιχεία που θεωρούν ότι µπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού.
Ζητήστε τους να αναφέρουν κατηγορίες πολιτιστικού τουρισµού που µπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή τους και να σκεφτούν τι πληροφορίες θα ήθελε ένας επισκέπτης (ιστορία, διαµονή, αξιοθέατα, υπηρεσίες κ.λπ).
 Ζητήστε τους να συγκρίνουν τις προτάσεις τους µε τις προωθούµενες µορφές τουρισµού στην περιοχή τους και να φτιάξουν τα δικά τους έντυπα.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Χρήση φωτογραφίας, βιβλιογραφική έρευνα, χάρτης εννοιών, χαρτογράφηση περιπάτου

Β. Φύλλο εργασίας για τον/την µαθητή/τρια

1.     Μελετήστε στην οµάδα σας τα διαφηµιστικά /ενηµερωτικά έντυπα και κείµενα για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
        Συζητήστε τον τρόπο µε τον οποίο προβάλλεται η πολιτιστική κληρονοµιά (χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Παρουσιάστε τα ευρήµατα στην τάξη και καταγράψτε τα στον πίνακα.
        Σχεδιάστε στην οµάδα σας ένα χάρτη εννοιών για τον πολιτιστικό τουρισµό, συζητήστε στην τάξη τις ιδέες σας και αναµορφώστε το χάρτη εννοιών.
2.     Χρησιµοποιήστε το χάρτη της περιοχής σας για να ετοιµάσετε στην οµάδα δικό σας χάρτη µε φωτογραφίες µνηµείων (µνηµεία ιστορικά, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, φυσικά τοπία, εκκλησίες κ.ά.), που θεωρείτε ότι µπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού. Συγκρίνετε το χάρτη σας µε τους χάρτες των άλλων οµάδων.
        Συζητήστε στην οµάδα σας και στη συνέχεια παρουσιάστε στη τάξη τις πιθανές µορφές πολιτιστικού τουρισµού που µπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή σας και σχολιάστε τις επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) που µπορεί να έχει η ανάπτυξη αυτής της µορφής τουρισµού στην κοινωνική και οικονοµική εξέλιξη της περιοχής και στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον.
         Προτείνετε µέτρα περιορισµού των αρνητικών επιπτώσεων.
3.     Μελετήστε τα έντυπα τουριστικής προβολής της περιοχής σας και συγκρίνετε τις προ- τάσεις σας για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού µε τις προωθούµενες µορφές τουρισµού στην περιοχή σας µέσα από τα έντυπα. Σκεφτείτε τι θα ήθελαν οι τουρίστες να γνωρίζουν για την περιοχή σας.
        Καταγράψτε τις απόψεις στον πίνακα και ετοιµάστε στην οµάδα ένα δικό σας ενηµερωτικό έντυπο. Παρουσιάστε στην τάξη τα έντυπα όλων των οµάδων και συνθέστε το τελικό έντυπο της τάξης.
4.     Συγκεντρώστε στην οµάδα πληροφορίες για τα µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς που έχετε επισηµάνει στο χάρτη της περιοχής σας και σχεδιάστε ένα πολιτιστικό µονοπάτι.
        Παρουσιάστε στην τάξη και επιλέξτε το αρτιότερο µονοπάτι.
        Τυπώστε έναν οδηγό χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να γράψετε τα κείµενα και να περάσετε ψηφιακές φωτογραφίες και σκίτσα.
        Οργανώστε µια ηµέρα ξενάγησης των µαθητών/τριών µιας άλλης τάξης στο πολιτιστικό µονοπάτι που ετοιµάσατε και ζητήστε να αξιολογήσουν τον οδηγό σας. 2. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Α. Φύλλο οδηγιών για τον/την εκπαιδευτικό

ΣΤΟΧΟΙ
• Γνωριµία µε την έννοια του αγροτουρισµού
• Κατανόηση της σχέσης του αγροτουρισµού µε τη βιώσιµη ανάπτυξη
• Γνωριµία µε αγροτικές παραδοσιακές και σύγχρονες δραστηριότητες
• Κατανόηση της σηµασίας των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων για τη βιώσιµη  τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
• Έγερση του ενδιαφέροντος και δηµιουργία θετικών στάσεων για τον αγροτουρισµό

ΥΛΙΚΑ   ∆ιαφηµιστικά/ενηµερωτικά φυλλάδια και κείµενα για τον αγροτουρισµό, σχετικές ιστοσελίδες στο    διαδίκτυο. Φωτογραφίες και ψηφιακές εικόνες από αγροτουριστικές περιοχές, τουριστικά φυλλάδια αγροτικού τουρισµού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μοιράστε στις οµάδες των µαθητών/τριών διάφορα διαφηµιστικά/ενηµερωτικά φυλλάδια και κείµενα για τον αγροτουρισµό.
Βάλτε τους να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά µε τον αγροτουρισµό από το διαδίκτυο. Κάθε οµάδα µελετά τα φυλλάδια, τα κείµενα και τις πληροφορίες από το διαδίκτυο και περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του αγροτουρισµού.
∆ώστε στους µαθητές/τριες –ή ζητήστε να βρούνε από το διαδίκτυο– εικόνες από διαφορετικές αγροτουριστικές περιοχές, ζητήστε τους να τις µελετήσουν και να περιγράψουν αγροτουριστικές δραστηριότητες που προωθούνται στις περιοχές αυτές.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Γλώσσα, Γεωγραφία, Νέες Τεχνολογίες, Εικαστικά.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ :  Χρήση φωτογραφίας, βιβλιογραφική έρευνα, Νέες Τεχνολογίες

Β. Φύλλο εργασίας για τον/την µαθητή/τρια
1.     Μελετήστε στην οµάδα σας τα διαφηµιστικά/ενηµερωτικά φυλλάδια και τα κείµενα για τον αγροτουρισµό που συγκεντρώσατε από το διαδίκτυο και άλλες πηγές. Περιγράψτε βασικά χαρακτηριστικά του αγροτουρισµού. Συζητήστε στην τάξη για τη σχέση του αγροτουρισµού µε τη βιώσιµη ανάπτυξη µιας αγροτικής περιοχής, τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στα χωριά τους. Συζητήστε στην οµάδα και γράψτε τρία βασικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού. Παρουσιάστε στις υπό- λοιπες οµάδες, καταγράψτε τις προτάσεις στον πίνακα και συζητήστε.
2.     Συζητήστε στην οµάδα σας και δικαιολογήστε στην τάξη σας αν η περιοχή σας προσφέρεται για την ανάπτυξη αγροτουρισµού. Συζητήστε στην οµάδα σας τους στόχους και τις πιθανές επιπτώσεις της προώθησης αυτού του τύπου τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή σας.
3.     Περιγράψτε µια µέρα των διακοπών από τη ζωή ενός νέου ζευγαριού αγροτουριστών, που επέλεξε να περάσει µια βδοµάδα του Νοέµβρη σε αγροτικό σπίτι σε περιοχή της επιλογής σας (ελληνικό νησί, Χαλκιδική ή στην περιοχή σας). Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού /αγρότες έχουν έναν µεγάλο ελαιώνα, αρκετά πρόβατα και λίγες αγελάδες. Την εποχή αυτή όλοι οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται µε το µάζεµα της ελιάς και τα τοπικά ελαιοτριβεία έχουν ήδη αρχίσει να δουλεύουν.
         Σχεδιάστε ένα δίπτυχο ενηµερωτικό φυλλάδιο για τον αγροτουρισµό στην περιοχή αυτή.


 
3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 ΣΤΟΧΟΙ
      Γνωριµία µε την έννοια και τα χαρακτηριστικά του οικολογικού τουρισµού
     Κατανόηση της συµβολής των µορφών οικολογικού τουρισµού στη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής
     Έγερση ενδιαφέροντος και δηµιουργία θετικών στάσεων για τον οικολογικό τουρισµό
    Κατανόηση των προϋποθέσεων και των ειδικών απαιτήσεων σε υποδοµή για την ανάπτυξη των διάφορων µορφών οικολογικού τουρισµού
    Αναγνώριση και γνωριµία µε τους φυσικούς πόρους της περιοχής τους
    Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης της περιοχής τους
    Κατανόηση των επιπτώσεων του οικολογικού τουρισµού στο φυσικό περιβάλλον

ΥΛΙΚΑ
∆ιαφηµιστικά / ενηµερωτικά φυλλάδια για διάφορες µορφές οικολογικού τουρισµού, κείµενα για τον οικολογικό τουρισµό, ψηφιακές εικόνες από οικοτουριστικές περιοχές µε διάφορους τύπους δραστηριοτήτων οικολογικού τουρισµού και συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων- ευκαιριών για την παραµονή των τουριστών, στοιχεία από το διαδίκτυο για την οικονοµική σηµασία του οικολογικού τουρισµού σε παγκόσµιο επίπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μοιράστε στις οµάδες των µαθητών/τριών τα διάφορα διαφηµιστικά έντυπα και τα ενηµερωτικά φυλλάδια και κείµενα για τον οικολογικό τουρισµό. Κάθε οµάδα µελετά τα κείµενα και περιγράφει τις διάφορες µορφές οικολογικού τουρισµού και τους τρόπους σύνδεσής τους µε το φυσικό και πολιτισµικό χαρακτήρα της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται.
∆είξτε στα παιδιά φωτογραφίες, ψηφιακές εικόνες, βιντεοταινίες αν υπάρχουν ή ζητήστε να κατεβάσουν από το διαδίκτυο, εικόνες και πληροφορίες για δραστηριότητες οικολογικού τουρισµού σε διαφορε- τικές περιοχές και ζητήστε τους να αναφέρουν άλλες δραστηριότητες οικολογικού τουρισµού που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν στις περιοχές αυτές.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Γλώσσα, Γεωγραφία, Νέες Τεχνολογίες, Φυσική Αγωγή, Βιολογία

Comments

Popular posts from this blog

Πεζοπορικές - ορειβατικές διαδρομές με τη ΔΔΕ Χαλκιδικής

Τα CRS και η σημασία τους στην λειτουργία των τουριστικών γραφείων

Η αειφόρος ανάπτυξη προϋπόθεση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη Χαλκιδική